Sidon­tatyöt

Laa­dukkaat sidon­tatyöt kaikkiin elämän tilanteisiin 

Toteu­tamme kaikki alan sidon­tatyöt vakaalla ammat­ti­tai­dolla aina asiak­kaiden toi­veiden mukai­sesti. Käy­tämme ainoastaan laa­duk­kaita materiaaleja.

Toteu­tamme sidonnat elämän joka tilan­teeseen - vau­vaon­nit­telut ja ris­tiäiset, syn­ty­mä­päi­vä­on­nit­telut, rip­pi­juhlat, val­mis­tu­jaiset, häät ja hau­ta­jaiset tai ihan muuten vain ilah­dut­tamaan itseä tai ystävää.

Tutustu teke­miimme sidon­ta­töihin klik­kaa­malla kategoriaa: 

Suun­ni­tellaan yhdessä tilan­teeseen sopiva sidon­tatyö. Voit myös tuoda esi­merk­ki­kuvia mukanasi ins­pi­raa­tiota antamaan. 

Tutustu tästä verk­ko­kaup­pamme tarjontaan: