Hau­ta­kivet

Hau­ta­kiveä valitessa

Hau­ta­kiven valin­nassa pitää huo­mioida seu­ra­kunnan ohjeis­tukset. Seu­ra­kunnat ovat mää­ri­telleet mitat hau­ta­ki­ville. Hau­ta­kiven valin­nassa ja kai­ver­ruk­sissa pitää ottaa huo­mioon tuleeko kiveen myö­hemmin useamman hen­kilön nimet.

Kiveä valit­taessa voit valita kiven värin, mallin, muodon sekä sen, ovatko kiven reunat hiotut vai lou­hitut. Entä haluatko kiveen lyhtyä ja eteen kukka-allasta?

Myös hau­ta­kiven tekstin sisältö tulee miettiä – kai­ver­re­taanko nimet kiveen vai toteu­te­taanko koho­kir­jaimin ja halu­taanko kiveen kuvaa. Kuvia voivat olla esi­mer­kiksi risti, linnut, ansio- tai ammattimerkki.


Kiveen lai­tet­tavat tiedot:

  • Etu­nimet
  • Sukunimi ja omaa sukua
  • Syn­ty­mäaika
  • Kuo­lin­päivä