Hau­ta­kivet

Hau­ta­kiveä valitessa

Hau­ta­kiven valin­nassa var­mis­tathan seu­ra­kun­nalta ohjeis­tukset. Seu­ra­kunnat ovat mää­ri­telleet mittoja hautakiville. 

Kiveä valit­taessa voit valita kiven värin, mallin, muodon sekä sen, ovatko kiven reunat hiotut vai lou­hitut. Entä haluatko kiveen lyhtyä ja eteen kukka-allasta? Hau­ta­kiven valin­nassa ja kai­ver­ruk­sissa tulee ottaa myös huo­mioon, tuleeko kiveen myö­hemmin useamman hen­kilön nimet.

Myös hau­ta­kiven tekstin sisältö tulee miettiä – kai­ver­re­taanko nimet kiveen vai toteu­te­taanko koho­kir­jaimin ja halu­taanko kiveen kuvaa. Kuvia voivat olla esi­mer­kiksi risti, linnut, ansio- tai ammattimerkki.

Kiveen lai­tet­tavat tiedot:

  • Etu­nimet
  • Sukunimi ja omaa sukua
  • Syn­ty­mäaika
  • Kuo­lin­päivä