Kuk­ka­kauppa Kiiminki

Kii­minki – asia­kas­läh­töisen kuk­ka­kaupan asuinpaikka

Pai­kal­lisuus, per­he­kes­keisyys ja posi­tii­viset asia­kas­pal­ve­lu­ko­ke­mukset - niistä on Kii­mingin Kukka tehty. Vuonna 1983 perus­tettu per­hey­ritys pal­velee kuk­ka­kaupan ja hau­taus­toi­miston asiak­kaitaan Kii­min­gissä, lähellä Oulua, lem­peällä ja asian­tun­te­valla otteella.

Kii­mingin Kukan pal­ve­luihin kuu­luvat hau­taus­pal­ve­lujen, kuten hau­ta­kivien, kai­ver­rusten sekä perun­kir­joi­tusten lisäksi eri­laiset sidon­tatyöt. Sidon­ta­töihin kuu­luvat kuk­ka­laitteet, kimput ja ase­telmat eri­laisiin juhliin sekä arki­semmat kukkakimput.

Sidonta

Kukkien sidon­tatyöt pitävät sisällään eri­laisten kuk­ka­kimp­pujen sekä -lait­teiden teon. Kukkien sidonta ei ole vain este­tiikkaa, vaan ammat­ti­tai­dolla sidotut kukat myös kes­tävät pidemmän aikaa kau­niina. Esi­mer­kiksi kukan leik­kaa­minen oikeasta kohtaa vartta, imu­pinta sekä läm­pö­tilat voivat vai­kuttaa kukkien säi­ly­miseen. Ammat­ti­maisen tekijän lisäksi on myös ehdot­toman tärkeää, että mate­ri­aalit ovat laadukkaita.

Som­mittelu ja kukkien yhdis­te­le­minen eri tilan­teisiin sopi­viksi kau­niiksi koko­nai­suuk­siksi on taito, josta pai­kal­liset pää­sevät naut­timaan Kii­mingin Kukassa. Sidon­nassa ensi­si­jaista on valita oikeat kukat, jotka sopivat yhteen värin, koon ja muodon suhteen.

Kukkien sidonta vaatii myös luo­vuutta, sillä kukkien yhdis­te­le­mi­sessä mah­dol­li­suudet ovat rajat­tomat. Kukkien värit ja muodot luovat aina tie­tyn­laista tun­nelmaa. Punaiset ruusut nähdään usein romant­tisina, kun taas kel­taiset tulp­paanit kevään, aurin­gon­paisteen ja ilon juh­lis­tajina.  Oranssi sekä muut mur­retut värit yhdis­tetään syk­syiseen tun­nelmaan, kun taas seson­ki­kukka jou­lu­tähti ilah­duttaa joulun pyhinä pöy­tä­ko­ris­teena. Moni­puo­linen vali­koima takaa, että kuk­ka­kau­pasta löytyy jotain jokaiselle.

Kaikki sidon­tatyöt toteu­tetaan yhteis­työssä asiakkaan kanssa sekä heidän toi­veensa mukai­sesti. Kuk­ka­kimppuja voidaan tehdä tietty henkilö mie­lessä pitäen ja pohjata se esi­mer­kiksi rakkaan hen­kilön lem­pi­kukkaan, vuo­den­aikaan tai väriin. Ins­pi­raa­tiota voi hakea etu­käteen myös vaikka sosi­aa­li­sesta mediasta ja näyttää esi­merk­kikuva ammat­ti­lai­selle Kii­mingin Kukassa.

Eri­laisia sidon­ta­töitä ovat muun muassa:

  • Kuk­ka­kimput
  • Hau­ta­jais­kukat
  • Hää­kukat
  • Pöy­tä­kukat

Kukkia elämän jokaiseen hetkeen

Ris­tiäiset, häät ja hau­ta­jaiset, kuk­ka­kauppa kulkee mukana kai­kissa elämän iloissa ja suruissa. Kun asiak­kaina voi olla sekä ensim­mäistä hää­päivää juh­listava paris­kunta että vasta les­keksi jäänyt, on asia­kas­palvelu koros­tetun tärkeää. Kiris­ty­vässä mark­ki­na­ti­lan­teessa yhä useampi asiakas tekeekin osto­pää­tök­sensä juuri posi­tii­visten asia­kas­koh­taa­misten kautta. Kii­mingin Kukassa pal­vellaan asiakas edellä, tilan­teessa kuin tilan­teessa, vuo­si­kym­menten kokemuksella.

Ris­tiäiset

Ris­tiäiset ovat iloinen juhla, jossa juh­lis­tetaan vas­ta­syn­tyneen per­heen­li­säyksen saa­pu­mista maa­ilmaan. Ei siis ihme, että ris­tiäisten iloisuus näkyy myös kukissa.  Kuk­ka­kau­poissa on saa­ta­villa moni­puo­linen vali­koima eri­laisia ris­tiäis­kukkia, jotka sopivat niin pöy­tä­ko­ris­teiksi kuin lahjaksikin.

Ris­tiäis­kimppu on yleisin ris­tiäis­kukka. Se on usein kevyt ja ilmava, ja siinä käy­tetään usein pas­tel­li­sä­vyisiä kukkia ja vaa­leita vih­reitä. Kimppu voi sisältää esi­mer­kiksi ruusuja, har­so­kukkia, lei­nikkejä ja euka­lyp­tusta. Ris­tiäis­kimppu on kaunis ja arvokas lahja, joka sopii hyvin esi­mer­kiksi kum­meille tai perheelle.

Ris­tiäis­a­se­telma taas on suu­rempi ja näyt­tä­vämpi kuk­ka­ko­ko­naisuus. Se sopii hyvin esi­mer­kiksi juh­la­pöydän koris­teluun. Ris­tiäis­juh­lassa käy­tetään usein myös kransseja. Ris­tiäis­kranssi on kaunis ja sym­bo­linen koriste, joka tuo juhlaan tun­nelmaa ja persoonallisuutta.

Kas­tealtaan kukat ovat eri­tyisiä kukkia, joita käy­tetään nimensä mukai­sesti kas­tealtaan koris­teluun. Ne ovat usein kevyitä ja ilmavia, esi­mer­kiksi liljoja, har­so­kukkia ja eukalyptusta.

Hää­juhla

Hää­päivä on yksi elämän mer­kit­tä­vim­mistä päi­vistä, jota saa­tetaan suun­ni­tella jo vuosia eteenpäin.  Kuk­ka­loisto voi olla tapa tehdä juh­lasta vie­läkin unoh­tu­mat­to­mampi kokemus niin mor­sius­pa­rille kuin vieraille.

Kukat ovat helppo tapa lei­ki­tellä väreillä tai tukea tiettyä tun­nelmaa. Hää­kukkien valin­nassa vain mie­li­ku­vitus on rajana, joten huo­mioon voidaan hel­posti ottaa myös mor­sius­parin toiveet ja miel­ty­mykset. Kuk­ka­kau­passa ammat­ti­tai­toiset flo­ristit aut­tavat löy­tämään juuri oikeat kukat ja sidon­ta­tyylit, jotka sopivat parin tyyliin ja juhlan teemaan.

Hää­kukkia on monia eri­laisia aina juh­la­paikan koris­te­luista mor­sius­kimppuun, irto­ku­kista napin­lä­vessä tren­dik­käisiin kuk­ka­pan­toihin. Kukkia vali­tessa kan­nat­taakin kerätä ideoita ja kes­kus­tella niistä ammat­ti­laisen kanssa, jotta unelmien hää­juhla ei jää pel­käksi haaveeksi.

Surun koh­da­tessa

Eri­tyistä asian­tun­te­vuutta ja sen­si­tii­vi­syyttä tar­vitaan hau­ta­jais­jär­jes­te­lyjen yhtey­dessä. Kun ihminen käy läpi surua ja vai­keita aikoja, on tärkeää, että kaikki hau­ta­jais­jär­jes­telyt sujuvat mah­dol­li­simman sau­mat­to­masti. Kun hen­ki­lö­kunta kohtaa omaiset hyvin her­kässä tilan­teessa, on ystä­väl­linen asia­kas­palvelu on eri­tyisen tärkeää. Hyvä asia­kas­palvelu kiteytyy empaat­tiseen koh­teluun, kär­si­väl­li­syyteen sekä ammattitaitoon.

Kii­mingin Kukka tarjoaa hau­taus­pal­velut saman katon alla, jotta omainen voi käyttää aikansa lähei­sensä sure­miseen. Pal­ve­luihin sisäl­tyvät kul­je­tukset, arkut, uurnat, perun­kir­joi­tukset sekä hau­ta­kivet kaiverruksineen.

Samasta osoit­teesta saa tilattua myös hau­ta­jais­kukat, joilla par­haiten muistaa edes­men­nyttä. Hau­ta­jais­ku­killa voidaan osoittaa kun­nioi­tusta vai­na­jalle ja loh­duttaa läheisiä surun kes­kellä. Kukat ovat tärkeä tapa ilmaista surua ja kun­nioi­tusta vai­najaa kohtaan. Kukilla voidaan juhlia vainajan elämää tuo­malla esille hänen miel­ty­myk­siään, har­ras­tuksia tai elämänarvoja.

Hau­ta­jais­kukat voivat olla myös tärkeä tapa osal­listua suruun silloin, kun ei voi olla fyy­si­sesti läsnä hautajaisissa.

Pai­kal­linen

Kii­mingin Kukka on ihas­tut­tanut asiak­kaitaan jo 40 vuotta. Se ei ole vain kuk­ka­kauppa – se on myös yhtei­söl­linen per­hey­ritys, joka rikas­tuttaa pai­kal­lista yhteisöä. Yri­tyksen perus­ta­ja­perhe pyrkii kehit­tämään koti­seu­tuaan ja luomaan ympä­rilleen posi­tii­vista ilmapiiriä.

Kii­mingin Kukan työn­te­kijät välit­tävät asiak­kaistaan ja haluavat tehdä heidän päi­vänsä kau­niim­maksi. Kukkien valit­se­misen kokemus onkin par­haim­millaan arjen luk­susta. Liik­keessä asiointi kukkien tuoksun kes­kellä voi olla sees­teinen ihana oma hetki kii­reisen työ­päivän jälkeen tai vaikkapa lau­antai-ilta­päivän hemmottelua.

Kuk­ka­kaup­piaat tun­tevat monia asiak­kaita nimeltä ja ovat aina val­miita aut­tamaan heitä eri­lai­sissa tilan­teissa. Moni asiakas ker­tookin, että Kii­mingin Kukan mainio asia­kas­palvelu ja kauniin värikkäät kukat ovat tuoneet iloa heidän elä­määnsä ja aut­taneet heitä muis­tamaan rak­kaitaan eri­tyi­sellä tavalla.

Nykyään kuk­ka­kaupat ovat hel­posti kaikkien saa­ta­villa, mutta moni asiakas valitsee nime­nomaan tukea pai­kal­lista yrit­tä­jyyttä ja käyttää pai­kal­lisen kuk­ka­kaupan pal­ve­luita. Asiakkaat arvos­tavat, että he saavat ammat­ti­maista pal­velua aurin­koi­sella asen­teella. Kii­mingin Kukka on juuri täl­lainen kuk­ka­kauppa – pai­kal­linen, ystä­vä­mie­linen ja tun­nettu laa­duk­kaista kukistaan.